Kent kimliğinin önemli bir parçası olması hedefiyle yapımı öngörülen ve hem bu anlamda, hem de içerisinde yer alacak fonksiyonlar itibariyle kentsel mekânda düzenlenecek bir açık yeşil alan niteliğinin ötesinde anlam taşıyan Millet Bahçesi yer seçiminde şu hususlara dikkat edilmelidir:

2.1 Alan Büyüklüğü; Millet Bahçelerinin, nüfus yoğunluğu ve kentin büyüklüğü göz önünde bulundurularak planlanması ve projelendirilmesi önem taşımaktadır. Dolayısıyla, kentsel mekâna imgesel değer katması amacıyla düzenlenecek Millet Bahçeleri için, bu özelliği sağlamaya yönelik asgari bir büyüklük koşulu getirilmesi gerekmekle birlikte, asgari büyüklük koşulu belirlenirken de yerleşmenin nüfus büyüklüğü, yer alması öngörülen fonksiyon türü ve alansal büyüklüğü de dikkate alınmalıdır. Elde edilen deneyimler kapsamında en az 15.000 m2 üzerindeki alanlar Millet Bahçesi yapımı için planlanmalıdır.

2.2 Mülkiyet Durumu; Millet Bahçesi yapımı için yukarıda tavsiye edilen asgari alan büyüklüğü göz önüne alındığında, böylesi büyük bir alanda yapılacak düzenlemenin uygulamaya geçirilebilmesi adına mülkiyet/sahiplilik durumu da önem kazanmaktadır. Dolayısıyla, Millet Bahçesi olarak düzenlenmesi öngörülen alanda kamusal mülkiyetin çoğunlukta olması önem taşımaktadır.

2.3 İmar Durumu; Millet Bahçesi yapımı öngörülen alanda ele alınması gereken bir diğer husus da alanın imar durumudur. Millet Bahçesi yapılması düşünülen alanın park, rekreasyon, mesire, ağaçlandırılacak alan gibi kullanımları içermesi, Millet Bahçesi kullanımına uygun hale getirilmesi, kent bütününde yeşil akslar oluşturması ve diğer alanlarla birlikte kent ekolojisini desteklemesi önemlidir. Bu doğrultuda Millet Bahçesi (MB) gösteriminde imar planında gerekli değişiklikler yapılmalıdır.

2.4 Konumu, Yakın Çevre Kullanımlarla Ilişkisi; Millet Bahçesi olarak düzenlenecek alanlar, genel olarak kent merkezi veya merkeze yakın alanlarda tercih edilmelidir. Böylelikle kentsel mekândaki yoğunluğu azaltmak ve şehir sakinlerine yeni bir soluklanma alanı kazandırmak mümkün olabilecektir. Ayrıca, oluşturulacak kullanımın açık-yeşil alan niteliği göz önüne alındığında, bu kullanım türü ile örtüşmeyecek ya da bu kullanıma zarar getirebilecek yakın çevre kullanımlarının bulunmamasına da dikkat edilmelidir.

2.5 Ulaşım/Erişim Imkânı; Millet Bahçesi’nin yaşayabilmesinin temel noktalarından birisinin kullanım yoğunluğu/tercihi olacağı göz önüne alındığında, büyük kamusal alan kullanımı olarak gerçekleştirilmesi öngörülen bu alanların kullanılması için temel noktalardan birisi de erişilebilir olmasıdır. Dolayısıyla yapılacak yer seçiminde bu hususun mutlaka göz önünde bulundurulması, yer seçiminde alanın toplu taşıma, yaya ulaşımı, bisiklet ulaşımı imkânının olmasına/sağlanmasına dikkat edilmesi gereklidir.

2.6 Kentsel Bellekteki Yeri ve Değeri; Millet Bahçesi yapımı için yer seçimi yapılacak alanın kentsel bellekteki yeri ve değerinin dikkate alınması, ayrıca alanın bu değerinin yapılacak tasarım çalışmalarında öne çıkarılması gerekmektedir.

2.7 Jeolojik ve Topoğrafik Yapı; Millet Bahçesi yapılacak alanın jeolojik yapısı, toprak derinliği, yoğunluğu, yeraltı su derinliği ile topografya (yükseklik, bakı ve eğimi) ya da erozyon ve sedimentasyonu, yağmur suyu, yüzey ve yer altı suyu akışı, mezo, makro ve mikro- termal iklim koşulları, vejetasyon alanları gibi veriler tespit edilmelidir.

2.8 Alanın Doğal ve Kültürel Özellikleri: Millet Bahçesi’nin bulunduğu yerin ve yakın çevresinin doğal ve kültürel miras özellikleri, değerleri korunmalı ve geliştirilmelidir. Bu nedenle alan ve çevresinin biyolojik çeşitliliği ve ekolojik süreçlerinin analiz edilerek korunması ve doğa onarımının yapılması önemlidir. Bu alanlar kentin yeşil sistem bütünlüğüne katkı sağlamalıdır.

2.9 Altyapı; Su, doğalgaz, elektrik sayaçları, yağmur suyu, kanalizasyon hatları ve su boruları, elektrik hattı gibi altyapı elemanlarının yerleri, derinlik ve genişlikleri belirlenerek yer seçimi ve tasarımın buna göre yapılması gerekmektedir.

2.10 Su Varlığı ve Drenaj; Göl, mevsimlik ve sürekli akarsu, kanal ve barajlar vb. yüzey suları ile drenaj sistemi peyzajı biçimlendiren hidrolojik döngünün önemli ögeleridir. Bahçelerdeki su varlığı tespit edilerek, enerji etkin bir şekilde su kullanımı ve drenajı sağlanmalıdır. Yüzey suyunun alanda nereden ve nasıl tahliye edileceği ile taşkın sınırları tespit edilmelidir.

Alandaki yağmur suyu döngüsünü sağlayacak tasarım unsurlarının çeşitliliğine önem verilmelidir. (toprak infiltrasyonu, bio- kanallar, yağmur bahçeleri, sarnıçlar, sünger alanlar, geçirimli yüzeyler (vb.) Su ortamının uygun standartları karşıladığından emin olmak için su berraklığı ve kirlilik kontrolü yapılmalıdır.

2.11 Flora ve Fauna; Alandaki bitki türleri, endemiklik durumları, korunacak türler, istilacı türler, alanda mevcut faklı ekosistemler ve bunlara ait bitkilerin listeleri nitelik ve nicelik olarak detaylı şekilde envanterde yer almalıdır. Alandan çekilecek fotoğraflarla oluşturulacak fotoğraf albümü eşliğinde alandaki vejetasyon durumu ortaya konulmalıdır.

Ayrıca alanda bulunabilecek flora ve fauna etkileşiminin nasıl olduğu da ortaya konulmalıdır. Millet Bahçesi çalışması ile alanda ne tür bir koruma stratejisinin yer alacağı projenin analiz aşamasında belirlendikten sonra tasarıma yansımalarının neler olacağı belirtilmelidir.

2.12 İklim Özellikleri; İklim analizi; rüzgar (hakim rüzgar yönü vs.), sis, güneşlenme (farklı zamanlardaki güneş açıları, alanın güneşlenme durumu, güneşin yükseliş açıları vs.), yağış, bulutluluk, sıcaklık, nem durumu gibi verileri içerir. Millet Bahçesi’nin bulunduğu bölge ve alanın mikro klimatik özellikleri de dikkate alınarak tasarım yapılmalıdır.